Mobile as the new storefront

THU 14:00 - 14:30

This is a 2019 presentation

Thuiswinkel.org

Er is niet één onderzoek dat anders uitwijst, mobiel wordt elke dag belangrijker in het leven van de consument. Volgens recentelijk onderzoek bezit 91% van de Nederlandse populatie een smartphone. En iedereen, geen leeftijdscategorie uitgezonderd, gebruikt zijn of haar smartphone te pas en te onpas (Global Mobile Consumer Survey 2018 – Deloitte). 

De populariteit van mobiel heeft de expertgroep “Mobile as the new Storefront”, bestaande uit mobile professionals (vaak ook mobile fanatics), ertoe gezet inzicht te geven in wat nu eigenlijk de kracht van mobiel* is. Wat maakt nu dat mobiel aantoonbaar een bijdrage levert aan groei en aan store traffic? Wat maakt nu dat mobiel retentie verhogend werkt en 1-op-1 communicatie mogelijk maakt?

Om hier antwoord op te kunnen geven kijken we eerst naar de unieke karakteristieken van mobiel. Aan de hand van 6 forward looking statements wordt vervolgens een toekomstbeeld geschetst: Hoe zal mobiel de customer journey (nog) verder beïnvloeden? Hoe gaat mobiel de consument, bewust en onbewust, nog meer verbinden met Retailers**?  Als laatste geven we 9 concrete tips met als doel retailers mobiel zo goed mogelijk in te laten zetten.

De expertgroep heeft voor deze blue paper gekeken naar B2C en B2B2C in Nederland. Echter, de afzetmarkt voor retailers wordt steeds globaler. De Nederlandse markt, en daarmee de ervaringen van Nederlandse consumenten, wordt dus ook steeds meer beïnvloed door internationale frontrunners. 

De expertgroep heeft zich als doel gesteld relevant te zijn voor iedere retailer; groot, klein, jong of oud en zowel voor hen die bekend dan wel minder bekend zijn met de kansen die mobiel biedt. Eén ding is zeker - de consument heeft mobiel omarmd en ons advies aan iedere retailer is om dat ook te doen!

De presentaties van ShoppingTomorrow worden op deze website gedeeld.